Đơn đề nghị đổi cấp lại giấy phép lái xe

 Đơn đề nghị đổi cấp lại giấy phép lái xe, Tải  Đơn đề nghị đổi cấp lại giấy phép lái xe, Down  Đơn đề nghị đổi cấp Kế Toán Hà Nội lại giấy phép lái xe.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–***——

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE (1)

 

Ảnh màu

 

3×4

 

 

Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải……)

Tôi là:…………………………………………………… Quốc tịch: ……………………………………………………………….

Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………..

Nơi cư trú: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND (hoặc hộ chiếu):……………………………………………………. cấp ngày……..tháng……..năm………

Nơi cấp:……………………………………………… Đã học lái xe tại:………………………………………. năm………….

Hiện đã có giấy phép lái xe hạng………………………… số……………………………… do……………………………..

cấp ngày…….tháng……..năm……..

Đề nghị cho tôi được đổi, dịch vụ kế toán tại Từ Liêmcấp lại giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng:…………………………………………..

Lý do: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Mục đích: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Xin gửi kèm theo:

– 01 giấy chứng nhận sức khỏe;

– 02 ảnh màu kiểu giấy chứng minh nhân dân cỡ 3 x 4cm;

– Bản sao chụp giấy chứng minh  Học kế toán tại Từ Liêm tại Hà Nội nhân dân, giấy phép lái xe sắp hết hạn;

– Hồ sơ gốc lái xe (nếu có);

Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm (2).

………….., ngày……. tháng……. năm 20….

  NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

Ghi chú:

(1): Mẫu này dùng chung cho trường hợp lập lại hồ sơ mới.

(2): Trường hợp giả khai báo mất hoặc tẩy xóa, làm sai lệch các thông tin trên giấy phép lái xe; sử dụng giấy phép lái xe giả hoặc hồ sơ lái xe giả; có hành vi cố tình gian dối khác để được đổi, cấp lại giấy phép lái xe, ngoài việc bị cơ quan quản lý giấy phép lái xe ra quyết định tịch thu giấy phép lái xe và hồ sơ gốc còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không được cấp giấy phép trong thời hạn 05 năm kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s